Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020

35300 VI N BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Vergaderjaar 2019-2020

N

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2020

Bij brief van 1 februari 2019 heb ik uw Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen in de markt van juridische dienstverlening en de manier waarop ik daarmee wil omgaan in het licht van mijn verantwoordelijkheid voor dit onderdeel van het rechtsbestel.1 In deze brief is uw Kamer tevens toegezegd over de voortgang na de zomer verder geïnformeerd te worden.
De voortgang is opgenomen in de beleidsreactie2 op het rapport van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Commissie Oskam)3 die ik heden naar de Tweede Kamer verzond. Kortheidshalve verwijs ik u naar de inhoud hiervan.

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker

Noot 1: EK 2018–2019, 34 775 VI, AK.

Noot 2: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164471.01.

Noot 3: TK Kamerstukken II 2018/19, 34 047, nr. 22.