Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Financiën (IXB) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie)

35412 10 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 10

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat lagere overheden en andere overheidsinstellingen kunnen bijdragen aan het verminderen van de bureaucratie tijdens de coronacrisis;

overwegende dat de doeltreffendheid van de door de regering afgekondigde maatregelen mede afhankelijk is van de snelheid van de uitvoering van deze maatregelen door de verschillende ambtenaren;

verzoekt de regering, lagere overheden en overheidsinstellingen uitdrukkelijk te verzoeken bureaucratie tot een minimum te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet