Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020

35300 XII E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2019-2020

E

Vastgesteld 11 mei 2020

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 januari 2020 een brief gestuurd aan de Minister Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 8 mei 2020 gereageerd.

De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving,
De Boer

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Den Haag, 28 januari 2020

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezegging waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2020 is verstreken. De toezegging is terug te vinden via de volgende link:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl5ndjd1cwi6&ministerie=vkisjsukg3rw

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 6 maart 2020 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Bruijn

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2020

In 2010 heeft mijn ambtsvoorganger aan de Eerste Kamer toegezegd dat bij de aanleg van de nieuwe dijken voor herinrichting van de Vlaamse Prosperpolder de Nederlandse waterveiligheidsnormen zullen worden gebruikt (toezegging met kenmerk T01210).

Zoals eerder per brief aan uw Kamer is bericht, heeft Vlaanderen voor de dijkenaanleg in de Prosperpolder de Nederlandse normen voor waterveiligheid toegepast (zie Kamerstukken LXXXVIII, F en 33 400 XIII, C). Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft, in afstemming met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geconstateerd dat de Vlaamse stedenbouwkundige vergunning voor de herinrichting van de Prosperpolder borgt dat de nieuwe primaire waterkering voldoet aan de Nederlandse veiligheidsnormen. Deze dijken zijn inmiddels aangelegd.

Ik beschouw deze toezegging daarom als afgehandeld.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten

Noot 1: Samenstelling: Atsma (CDA), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Nooren (PvdA), (ondervoorzitter), Pijlman (D66), Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Arbouw (VVD), Bezaan (PVV), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Janssen (SP), Kluit (GL), Meijer (VVD), (voorzitter), Moonen (D66), Nanninga (FVD, Nicolaï (PvdD), Pouw-Verweij (FVD), Prins-Modderaar (CDA), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Vendrik (GL), Verkerk (CU) en De Vries (Fractie-Otten).