Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Voorjaarsnota 2020

35450 2 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 2

Aan de Leden

Den Haag, 11 mei 2020

De Kamer heeft op 16 april jl. op voorstel van het Presidium de inbrengtermijnen voor de verslagen inzake de suppletoire begrotingen samenhangend met de Voorjaarsnota 2020 vastgesteld op dinsdag 9 juni 2020 (Kamerstuk 31 428, nr. 14). Daar de Voorjaarsnota dit jaar een maand eerder dan gebruikelijk bij de Kamer is ingediend, heeft de vaste commissie voor Financiën het Presidium geadviseerd ook de inbrengtermijnen bij de bijbehorende suppletoire begrotingen te vervroegen.

Het Presidium stelt de Kamer het volgende voor:

De uiterste termijn voor de inbreng voor de verslagen inzake de suppletoire begrotingen samenhangend met de Voorjaarsnota 2020 vast te stellen op dinsdag 2 juni 2020, 14.00 uur. Aan het kabinet kan dan worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 15 juni 2020 bij de Kamer in te dienen.

Het Presidium stelt u voor in te stemmen met de voorgestelde termijnen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
K. Arib