Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaat Ministerie OCW (VIII) aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector

35441 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 17

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 april 2020

Bij brief van 15 april jl.1 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de aanvullende ondersteuning van het kabinet voor de culturele en creatieve sector.

Dinsdag 28 april vond het wetgevingsoverleg hierover plaats in uw Kamer.

De brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer die ik heden verzonden heb treft u als bijlage bij deze brief aan2.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

Noot 1: Kamerstuk 35 441, nr. 7

Noot 2: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl