Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

35300 XVI 159 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 159

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 april 2020

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, het jaarverslag 2019 aan van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb)1.

In het kader van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting draagt de Sdkb zorg voor het bewaren en beheren van donorgegevens en voor de zorgvuldige verstrekking van deze gegevens aan donorkinderen, ouders en huisartsen. Met behulp van een derde partij (Fiom), draagt zij tevens zorg voor begeleiding en ondersteuning aan ouders, kinderen en donoren tijdens de gegevensverstrekking. Daarnaast verstrekt de Sdkb op verzoek ouderschapsverklaringen ten behoeve van duomoederschap. De ouderschapsverklaringen vormen onderdeel van de procedure voor duomoeders om juridisch de tweede moeder van een kind te kunnen worden

In het jaarverslag vindt u een overzicht van de bij de Sdkb geregistreerde donorgegevens en behandelingen. Ook vermeldt het jaarverslag het aantal aanvragen van donorgegevens en het aantal begeleidingstrajecten. Deze aantallen lijken te stabiliseren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.