Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

35300 VIII 177 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 168

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 177

Voorgesteld 7 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de eindexamenleerlingen van het voorgezet speciaal

onderwijs vanaf 16 maart onderwijs op afstand volgen;

overwegende dat ook voor deze leerlingen geldt dat er onvoldoende kan

worden geborgd dat ze op een goede manier worden voorbereid op het

examen, zeker gezien de onzekere en spannende situatie;

overwegende dat alle andere examenleerlingen in het voortgezet

onderwijs hun diploma verkrijgen op basis van eigen schoolresultaten;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat eindexamenkandidaten in het

voortgezet speciaal onderwijs op basis van tot nu toe behaalde, of

eventueel nog te behalen eigen schoolresultaten, het diploma kunnen

verkrijgen, waarbij leraren en scholen maximaal worden ondersteund om maatwerk te bieden door bijvoorbeeld reeds erkend examenmateriaal beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Rog