Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2020
  • Begrotingsstaat
  • Voorjaarsnota
  • 1e suppletore
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Vaststelling begroting Deltafonds 2020

35300 J STB 2020

Wet van 18 december 2019 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020

Kamerstuk 35 300 J

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in de overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld, en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren en dat de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Deltafonds met inachtneming van de bepalingen van de Deltawet (Stb. 2011, 604) geschiedt;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Deltafonds voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 18 december 2019

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de zesde februari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Vastgestelde begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

 

Productartikel

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

1.131.383

462.448

172.412

2

Investeren in zoetwatervoorziening

33.284

27.520

0

3

Beheer, onderhoud en vervanging

127.854

133.253

0

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

8.118

13.043

0

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

350.337

341.207

0

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

932.239

7

Investeren in waterkwaliteit

144.444

127.512

332

 

TOTAAL

1.795.420

1.104.983

1.104.983