Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2012-2013

Nr. 23

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juli 2013

Hierbij ontvangt u het doorlichtingrapport van agentschap Domeinen Roerende Zaken (DRZ), behorend tot het ministerie van Financiën. Bijgevoegd zijn tevens de aanbiedingsbrief aan de eigenaar en de brief van de eigenaar aan DRZ1. De doorlichting heeft plaatsgevonden op grond van artikel 7 van de Regeling agentschappen.

DRZ is op 1 januari 2006 als agentschap ingesteld. De doorlichting betreft de periode 2006–2012 en is uitgevoerd door mijn ministerie. De doorlichting had tot doel bestaansgrond en toegevoegde waarde van DRZ te onderzoeken. Meer specifiek is gekeken naar de omvang (omzet) en investeringsvolume van DRZ, de governance, de bekostiging, de prikkelwerking, het financieel beheer en de organisatie van de bedrijfsvoering.

In deze brief geeft ik de conclusies van het rapport en mijn reactie weer.

DRZ heeft aanzienlijke doelmatigheidswinst weten te realiseren, zowel voor de eigen organisatie als voor het Rijk als geheel. Hierover zijn zonder uitzondering alle betrokken partijen zeer tevreden.

Uit de de doorlichting is gebleken dat DRZ niet aan alle voorwaarden uit de Regeling agentschappen voldoet. Zo is de jaarlijks omzet fors minder dan € 50 mln. en bedragen de afschrijvingskosten minder dan 5% van de totale lasten. Ook voldoet DRZ maar ten dele aan de voorwaarden ten aanzien van het kostprijsmodel en de governance. Aangezien DRZ goed heeft gefunctioneerd zonder te voldoen aan deze voorwaarden, kan DRZ zich naar mijn mening beter toeleggen op het verder verbeteren van zijn primaire processen dan op het alsnog voldoen aan deze voorwaarden.

Ik heb daarom besloten de agentschapsstatus van DRZ in te trekken met ingang van 1 januari 2015 en de organisatie om te vormen tot een reguliere ambtelijke dienst (zo mogelijk binnen het ministerie van Financiën). De voorwaarden uit de Regeling agentschappen zullen per 1 januari 2015 niet langer van toepassing zijn.

Mijn ministerie zal in nauw overleg met DRZ de (technische) implicaties van de herpositionering van DRZ nader uitwerken. DRZ zal als reguliere ambtelijke dienst opgenomen worden in de Ontwerpbegroting 2015.

De Staatssecretaris van Financiën,
F.H.H. Weekers

Noot 1: Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer