Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2013-2014

Nr. 4

Ontvangen 19 september 2013

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen x € 1.000):

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014

Art.

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

Stand ontwerpbegroting na Nota van wijzigingen

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Beleidsartikelen

       

1

Primair onderwijs

9.554.078

9.555.294

1.661

9.587.743

9.588.959

1.661

3

Voortgezet onderwijs

7.229.225

7.229.225

4.661

7.263.617

7.263.617

4.661

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.837.743

3.802.465

0

3.892.744

3.830.290

0

6

Hoger beroepsonderwijs

2.535.936

2.576.472

1.213

2.573.655

2.595.377

1.213

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.000.062

4.033.802

16

4.074.179

4.070.873

16

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

386.420

386.420

6.000

403.506

403.506

6.000

11

Studiefinanciering

4.231.184

4.231.184

766.271

4.256.376

4.256.376

766.271

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

114.872

114.872

4.701

115.064

115.064

4.701

13

Lesgelden

7.012

7.012

247.762

7.087

7.087

247.762

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

813.290

895.771

101

829.799

905.368

101

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Toelichting

Algemeen

In deze nota van wijziging worden begrotingsaanpassingen voor 2014 voortvloeiend uit het Nationaal onderwijs akkoord (NOA) in de onderhavige begroting doorgevoerd. Daarnaast wordt de uitvoering van de motie Mohandis/Lucas (Kamerstuk 33 650, nr. 13) over de invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek betreffende € 1,0 miljoen structureel ten gunste van de ouderorganisaties verwerkt.

Artikelsgewijs

Diverse artikelen: Investering kwaliteit onderwijs

De op de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën gereserveerde reeks van € 204,0 miljoen vanaf 2014, bestemd voor de kwaliteit van het onderwijs in het kader van het NOA, wordt overgeheveld naar de OCW begroting. Deze middelen worden ingezet voor het toch kunnen uitkeren van de meerjarige doorwerking van de tranche 2013 van de prijsbijstelling voor de sectoren onderwijs en onderzoek, en voor kwaliteit leraren. Onderstaande tabel geeft de verdeling over de beleidsartikelen weer.

Mutaties investering kwaliteit onderwijs (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

1

Primair onderwijs1

33.665

33.406

33.157

32.985

32.847

3

Voortgezet onderwijs

34.392

34.545

34.636

34.581

34.260

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Voortgezet onderwijs

27.825

28.352

27.871

27.920

27.774

6

Hoger beroepsonderwijs

18.905

18.973

19.256

19.526

19.783

7

Wetenschappelijk onderwijs

37.071

37.046

37.278

37.602

37.874

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Voortgezet onderwijs

17.586

16.790

16.171

14.957

14.689

11

Studiefinanciering

25.192

25.998

26.756

27.572

27.929

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

192

189

188

188

188

13

Lesgelden

75

80

79

79

79

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

Voortgezet onderwijs

9.097

8.621

8.608

8.590

8.577

Totaal

204.000

204.000

204.000

204.000

204.000

Noot 1: De uitdeling van de prijsbijstelling slaat voor een klein deel neer bij de subsidies binnen de artikelen. Hierdoor wijzigt ook het totaalbedrag in de subsidiebijlage van de begroting.

Artikel 9 en 16: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Naar aanleiding van de motie Mohandis/Lucas bij de subsidietaakstelling is in de begroting een bedrag van € 1,0 miljoen gereserveerd voor de ouderorganisaties. De dekking van de motie wordt gevonden in een extra korting bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Daarnaast wordt € 1,0 miljoen extra structureel toegevoegd aan het budget voor het NRO voor onderzoek in het kader van beleid neergelegd in de lerarenagenda.

Voor een deel (voor € 0,5 miljoen) was dit al verwerkt in de begroting. Met onderstaande mutaties wordt de budgettaire verwerking afgerond.

Mutaties NRO (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

500

500

500

500

500

Totaal

0

0

0

0

0

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker