Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2013-2014

Nr. 16

Ontvangen 25 november 2013

A

Artikel I

In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (Kamerstukken II, 33 750 VII) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen x € 1.000).

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014.

Art.

Omschrijving

Mutaties vóór Nota van wijziging

Mutaties na Nota van wijziging

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

2.

Algemene Inlichtingen- Veiligheidsdienst

188.892

188.892

12.714

198.892

198.892

12.714

6.

Dienstverlenende en innovatieve overheid

104.758

104.758

3.350

100.258

100.258

3.350

7.

Arbeidszaken overheid

38.897

38.897

820

37.897

37.897

820

De (sub)totaaltellingen in deze begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

AIVD taakstelling

In het begrotingakkoord is besloten de totale taakstelling voor de AIVD te halveren. Hierbij is afgesproken dat de tranche 2014 (structureel € 10 mln.) wordt gedekt binnen de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bijdrage aan Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) wordt verlaagd als gevolg van het kostendekkend maken van de uitgifte van de reisdocumenten (€ 4 mln.). Verder wordt de raming van Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) neerwaarts bijgesteld (€ 1,0 mln.), zijn de uitgaven aanpak fraudebestrijding met € 0,5 mln. verlaagd en is € 0,5 mln. ruimte binnen de post onvoorzien aangewend. Vanuit de Aanvullende Post Fraudeaanpak wordt € 3 mln. bijgedragen. Tot slot wordt € 1 mln. vrijgemaakt uit de begroting Koninkrijksrelaties (IV), waar middelen vrijvallen vanwege de al eerder overeengekomen stopzetting van de samenwerkingsmiddelen vanaf 2014.

De resterende dekking uit het begrotingsakkoord wordt bij voorjaarsnota 2014 verwerkt. Onderstaande tabel geeft het totale beeld van de correctie van het begrotingsakkoord.

Begrotingakkoord correctie

2014

2015

2016

2017

2018

BZK-dekking AIVD (NvW)

10

10

10

10

10

Begrotingsakkoord

 

2

12

22

24

Correctie taakstelling AIVD

10

12

22

32

34

Als gevolg van deze mutaties wijzigen de budgettaire gevolgen van beleid op artikel 2, 6 en 7 vanaf 2014 tot en met 2018.

Tabel 2.1 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

(x € 1 000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

200.112

195.921

198.892

187.553

160.967

140.180

135.754

                 

Uitgaven:

198.945

195.921

198.892

187.553

160.967

140.180

135.754

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

   

100

       
                 

2.1

Apparaat

188.302

186.537

189.666

178.454

151.867

131.080

126.654

                 

2.2

Geheim

10.643

9.384

9.226

9.099

9.100

9.100

9.100

                 
 

Ontvangsten

3.170

8.214

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

Tabel 6.1 Dienstverlenende en innovatieve overheid

(x € 1 000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

193.538

117.175

100.258

87.690

84.591

81.073

79.572

                 

Uitgaven:

145.866

117.175

100.258

87.690

84.591

81.073

79.572

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

   

98

       
                 

6.1

Verminderen regeldruk

3.711

3.262

2.500

2.439

0

0

0

 

Opdrachten

3.711

3.262

2.500

2.439

0

0

0

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

3.711

3.262

2.500

2.439

0

0

0

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

37.699

26.172

25.983

18.351

20.137

20.115

20.098

 

Opdrachten

30.066

26.172

25.983

18.351

20.137

20.115

20.098

 

Baten-lastendienst Logius

473

0

0

0

0

0

0

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

29.593

14.127

12.838

14.251

16.037

16.015

15.998

 

Implementatie NUP (VNG)

0

9.045

9.045

0

0

0

0

 

Aanpak fraudebestrijding

0

3.000

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

7.632

0

0

0

0

0

0

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen (Logius)

626

0

0

0

0

0

0

 

Baten-lastendienst Logius

7.006

0

0

0

0

0

0

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

50.967

45.361

45.391

40.914

39.143

36.916

35.941

 

Opdrachten

9.915

3.927

3.107

2.824

2.775

2.741

2.579

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

7.023

1.102

235

0

0

0

0

 

Officiële publicaties en wettenbank

2.893

2.825

2.872

2.824

2.775

2.741

2.579

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

41.052

41.434

42.284

38.090

36.368

34.175

33.362

 

Baten-lastendienst BPR

2.973

4.650

3.490

3.601

3.601

3.587

3.587

 

Baten-lastendienst Logius

37.166

32.715

34.725

30.420

28.868

26.905

26.177

 

Baten-lastendienst Werkmaatschappij

0

4.069

4.069

4.069

3.899

3.683

3.598

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)

913

0

0

0

0

0

0

6.4

Burgerschap

5.136

6.016

5.106

5.036

4.786

4.786

4.786

 

Subsidies

4.831

5.084

4.356

4.286

4.286

4.286

4.286

 

Programma burgerschap

793

0

0

0

0

0

0

 

Comité 4/5 mei

140

109

107

106

106

106

106

 

Huis voor Democratie en rechtstaat

3.898

0

0

0

0

0

0

 

ProDemos

0

4.975

4.249

4.180

4.180

4.180

4.180

 

Opdrachten

305

932

750

750

500

500

500

 

Programma burgerschap

305

932

750

750

500

500

500

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

48.354

36.364

21.278

20.950

20.525

19.256

18.747

 

Subsidies

179

0

0

0

0

0

0

 

Beleid GBA en reisdocumenten

179

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

27.111

20.708

8.178

7.750

8.409

8.409

8.392

 

Beleid GBA en reisdocumenten

9.834

7.066

6.873

6.759

7.742

7.742

7.725

 

Modernisering GBA

16.376

13.642

1.305

991

667

667

667

 

ORRA

900

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

21.064

15.656

13.100

13.200

12.116

10.847

10.355

 

Baten-lastendienst BPR

21.064

15.656

13.100

13.200

12.116

10.847

10.355

Tabel 7.1 Arbeidszaken overheid

(x € 1 000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

38.068

44.242

37.897

34.944

34.823

33.126

32.939

                 

Uitgaven:

44.796

44.242

37.897

34.944

34.823

33.126

32.939

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

93

       
                 

7.1

Overheid als werkgever

16.124

17.338

12.471

12.370

10.418

10.240

10.223

 

Subsidies

10.696

9.593

5.674

6.439

5.434

5.354

5.354

 

Diverse subsidies

2.802

3.579

2.959

3.094

2.669

2.669

2.669

 

Programma Veilige Publieke Taak

2.098

1.530

1.065

660

80

0

0

 

Subsidies Overlegstelsel

5.587

4.484

1.650

2.685

2.685

2.685

2.685

 

Subsidies internationaal

209

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

5.428

7.370

6.797

5.931

4.984

4.886

4.869

 

Arbeidsmarktbeleid

3.117

5.580

4.543

3.256

3.236

3.256

3.256

 

Programma Veilige Publieke Taak

130

600

400

660

80

0

0

 

Zorg voor politieke ambtsdragers

2.181

1.190

1.854

2.015

1.668

1.630

1.613

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

375

0

0

0

0

0

 

bijdrage aan de NOM

0

375

0

0

0

0

0

                 

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

28.672

26.904

25.426

22.574

24.405

22.886

22.716

 

Inkomensoverdracht

8.242

9.224

9.044

8.924

8.744

8.744

8.744

 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

8.242

9.224

9.044

8.924

8.744

8.744

8.744

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

20.431

17.680

16.382

13.650

15.661

14.142

13.972

 

Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen

20.431

17.680

16.382

13.650

15.661

14.142

13.972

                 
 

Ontvangsten

2.485

820

820

820

820

820

820

Nominaal en onvoorzien

In de ontwerpbegroting 2014 is de meerjarige reeks voor de jaren 2016, 2017 en 2018 abusievelijk onjuist vermeld. Onderstaand de juiste reeks.

Tabel 13.1 Nominaal en onvoorzien

(x € 1 000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

0

7.309

1.229

5.340

6.156

2.875

1.442

                 

Uitgaven:

0

7.435

1.229

5.340

6.156

2.875

1.442

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

             
                 

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

13.3

Onvoorzien

0

7.435

1.229

5.340

6.156

2.875

1.442

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk