Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 123

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2015

Conform de Regeling Grote Projecten rapporteer ik u over de voortgang van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). De bijgevoegde voortgangsrapportage betreft de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 20151. In deze brief geef ik u zowel een terugblik op de verslagperiode als informatie over de belangrijkste ontwikkelingen na de peildatum van 30 juni 2015 en een doorkijk naar de komende periode.

Terugblik verslagperiode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015

Deze verslagperiode zijn de laatste infrastructurele werkzaamheden ten behoeve van het deelproject Landaanwinning gereed gekomen. Daarmee is de eerste fase van dit deelproject binnen planning en budget afgerond. Fase 2, het opspuiten van de laatste terreinen, wordt door het Havenbedrijf Rotterdam uitgevoerd indien de marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Binnen het deelproject natuurcompensatie blijkt uit de metingen en analyses van de natuurlijke processen in het Spanjaardsduin dat deze het afgelopen jaar in lijn met de doelstellingen verliepen. Op grond van metingen blijkt dat 6,4 ha potentieel geschikt is voor de ontwikkeling van vochtige duinvallei (6,1 ha benodigd). Het potentiële oppervlak grijze duinen is iets afgenomen tot 13 ha, maar nog ruim voldoende om aan de compensatieopgave van 9,8 ha te voldoen. De vegetatie begint zich geleidelijk te ontwikkelen. Het aantal soorten en vindplaatsen is nog zeer gering. Indien nodig worden extra beheermaatregelen getroffen om de vestiging van doelvegetaties te bevorderen. Uit de evaluatie MEP Natuurcompensatie Voordelta (2013) bleek dat op basis van de huidige monitoring geen conclusies mogelijk waren over de effectiviteit van de natuurcompensatie. In deze rapportageperiode is daarom een aanpassing van het meet- en evaluatieprogramma voor de jaren 2016 tot en met 2019 voorbereid. Daarnaast is in de evaluatie ook geconstateerd dat de huidige rustgebieden voor de zwarte zee-eend niet of slechts gedeeltelijk worden benut en daarmee nog niet optimaal gelegen zijn. Hiervoor is een verschuiving en vergroting van de rustgebieden voor de zwarte zee-eend in de Voordelta in de vorm van een aanpassing van het toegangsbeperkingsbesluit zwarte zee-eend voorbereid.

Het deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied kende een mijlpaal in de vorm van herbouw en opening van een oude melkschuur in de Vlinderstrik op 11 juni 2015. De melkschuur heeft nu de functie van bezoekerscentrum. In de Schiezone zijn door de beheerder nieuwe struinpaden gerealiseerd. De realisatie van het Buijtenland van Rhoon heeft vertraging opgelopen vanwege de weerstand in het gebied. Deze rapportageperiode stond in het teken van de behandeling van het advies Veerman en het burgerinitiatief «STOP project Buytenland nu!», waarvan de provincie Zuid-Holland de behandeling heeft afgewacht. Aangezien de uitwerking van het advies Veerman een geheel andere aanpak behelst, namelijk die van organische gebiedsontwikkeling, tekent de provincie Zuid-Holland aan dat het onwaarschijnlijk is geworden dat de doelen tijdig worden gehaald. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft aan de provincie Zuid-Holland gevraagd met een uitgewerkt voorstel voor de gebiedscoöperatie te komen en een actualisering van de projectplanning.

Deze verslagperiode zijn weer vijf projecten afgerond uit het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied. Het totaal aantal afgeronde projecten komt daarmee uit op drieënveertig. Door wijzigingen in het programma is het aantal projecten toegenomen ten opzichte van de vorige verslagperiode. Het totaal aantal projecten is achtenzeventig. Het deelproject loopt op schema.

Ontwikkelingen na peildatum 30 juni 2015 en vooruitblik

Bij Voortgangsrapportage 13 heb ik mijn voornemen aangekondigd om het Breeddiep te verbreden. Hiervoor is gedurende deze verslagperiode een aanpassing van de UWO-Landaanwinning voorbereid. Deze aanpassing is op 1 juli 2015 in werking getreden. De werkzaamheden zullen de tweede helft van 2015 worden gestart en naar verwachting in 2016 worden afgerond.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben in juli 2015 drie kwartiermakers aangesteld om een gebiedscoöperatie voor te bereiden voor het Buijtenland van Rhoon. Zij zullen adviseren over de inrichting en samenstelling van de coöperatie, zodat deze kan worden opgericht waarbij de verschillende belangen in het gebied voldoende vertegenwoordigd zijn. De planning van de provincie Zuid-Holland is erop gericht dat er begin 2016 een gebiedscoöperatie is geïnstalleerd, waarna gestart kan worden met een gezamenlijke visie en aansluitend het uitvoeringsprogramma.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl