Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 124

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 oktober 2015

De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van de Auditdienst Rijk bij de voortgangsrapportages in de uitvoeringsfase. In dat kader doe ik u hierbij het rapport toekomen van de Auditdienst Rijk inzake de veertiende Voortgangsrapportage over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam1.

Overeenkomstig de Regeling heeft het rapport betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en op de beheersing en het beheer van het project.

Er is een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de in de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 verantwoorde verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. De Auditdienst concludeert dat de in artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven financiële en niet-financiële informatie is opgenomen in de voortgangsrapportage en dat de in de veertiende voortgangsrapportage opgenomen niet- financiële informatie ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen. Daarnaast concludeert de Auditdienst dat de opzet, het bestaan en de werking van de beheersing en het beheer van PMR in de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 voldeed aan de eisen zoals gesteld in het binnen het specifiek voor PMR vastgestelde beheersmodel. De Auditdienst geeft ook een aantal adviezen. Deze passen goed bij de bestaande werkwijze en, voor zover deze daarin nog niet zijn meegenomen, zal ik daaraan gevolg geven.

Verder geeft het accountantsrapport mij geen aanleiding tot het geven van commentaar.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl