Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 1

20 september 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

Vastgestelde departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2017 (Bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

18.156.357

4.943.574

3.770.862

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Goed functionerende economie en markten

188.943

185.726

30.900

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

2.357.764

829.851

114.332

3

Toekomstfonds

94.489

145.118

36.388

4

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

13.472.436

1.902.455

3.426.661

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

77.600

77.600

 

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

650.823

538.382

57.398

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

855.509

804.513

75

8

Natuur en biodiversiteit

124.509

125.645

69.282

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

40

Apparaat

334.284

334.284

35.826

41

Nominaal en Onvoorzien

     
Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2017 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap Telecom

39.256

40.251

– 995

Dienst ICT Uitvoering

230.000

230.000

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

335.399

335.399

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

441.950

441.950

0

Totaal

1.046.605

1.047.600

– 995

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2017 (Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

5.622

4.800

Dienst ICT Uitvoering

41.900

25.000

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

40.605

26.609

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

13.700

10.000

Totaal

101.827

66.409

Vastgestelde begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (Bedragen x € 1.000)

Art.nr

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

32.550

32.550

32.550

 

Sub-totaal

32.550

32.550

32.550

         
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2015

     
 

Sub-totaal

     
         
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2017

     
 

Totaal

32.550

32.550

32.550

Geraamde uitgaven 2017 (bedragen x € 1 mln)
Geraamde ontvangsten 2017 (bedragen x € 1 mln)