Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 8

Ontvangen 3 november 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

B

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

In afwijking van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt de bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 vastgesteld.

C

Na artikel 2 wordt een artikel 2a ingevoegd luidende:

Artikel 2a

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen die betrekking hebben op het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) wordt vastgesteld.

D

De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vastgestelde departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

19.668.003

3.757.612

3.440.301

         
 

Beleidsartikelen

19.366.912

3.456.521

3.402.408

1

Goed functionerende economie en markten

188.396

186.299

31.062

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

2.023.586

854.865

109.547

3

Toekomstfonds

109.897

189.595

40.588

4

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

17.006.273

2.187.002

3.221.211

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

38.760

38.760

0

6

Concurrerende, duurzame, veilige

agro-, visserij- en voedselketens

0

0

0

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

0

0

0

8

Natuur en biodiversiteit

0

0

0

         
 

Niet beleidsartikelen

301.091

301.091

37.893

40

Apparaat

298.591

298.591

37.893

41

Nominaal en onvoorzien

2.500

2.500

0

E

De begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschappen

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

40.724

41.722

– 998

Dienst ICT Uitvoering

238.341

238.341

0

Nederlandse Voedsel- en

Warenautoriteit

0

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

466.970

466.970

0

Totaal

746.035

747.033

– 998

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)
 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

 

Agentschap Telecom

4.655

4.000

 

Dienst ICT Uitvoering

57.900

35.000

 

Nederlandse Voedsel- en

Warenautoriteit

0

0

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

20.579

15.000

 

Totaal

83.134

54.000

 

F

Er wordt een begrotingsstaat toegevoegd, luidende:

Vastgestelde departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

811.729

695.046

99.706

         
 

Beleidsartikelen

770.375

653.692

98.206

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

665.411

548.488

41.026

8

Natuur en biodiversiteit

104.964

105.204

57.180

         
 

Niet-beleidsartikelen

41.354

41.354

1.500

42

Apparaat

41.354

41.354

1.500

43

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

G

Er wordt een begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen toegevoegd, luidende:

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen op het gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschappen

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

348.839

348.839

0

       

Totaal

     
Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)
 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

26.551

13.680

 

Totaal

     

TOELICHTING

Algemeen

De maatregelen, die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zijn zoveel mogelijk in deze nota van wijziging verwerkt. Voor zover dat nog niet het geval is, zal dat gebeuren door middel van een tweede nota van wijziging of een suppletoire begroting.

In onderdeel D wordt aangegeven welke wijzigingen in de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen of de Koninklijke besluiten. Vermeld wordt:

Welke begrotingsartikelen of onderdelen daarvan niet meer tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat behoren. De bedragen bij die artikelen of onderdelen zijn op nul gesteld (stand na nota van wijziging).

Welke begrotingsartikelen of onderdelen daarvan tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn gaan behoren. De betrokken begrotingsartikelen of onderdelen daarvan zijn in de departementale begrotingsstaat met een bedrag opgenomen (stand na nota van wijziging).

In onderdeel E wordt geregeld welke wijzigingen in de begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen of de Koninklijke besluiten. Vermeld wordt:

Welk baten-lastenagentschap niet meer tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat behoort. De bedragen bij die baten-lastenagentschap zijn op nul gesteld (stand na nota van wijziging).

Welk baten-lastenagentschap tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gaan behoren. Het betrokken baten-lastenagentschap daarvan is in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met een bedrag opgenomen (stand na nota van wijziging).

In de onderdelen F en G wordt geregeld dat in het oorspronkelijke voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt opgenomen.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de beleidsartikelen 1 tot en met 5, de niet-beleidsartikelen 40 en 41 en de baten-lastenagentschappen Agentschap Telecom, Dienst ICT Uitvoering, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De verantwoordelijkheid voor de beleidsartikelen 6 en 8 gaat over naar de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Conform het koninklijk besluit houdende herindeling met betrekking tot het groen onderwijs (no. 2017001807) wordt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van groen onderwijs. De daarmee samenhangende budgetten op het beleidsartikel 7 (Groen onderwijs van hoge kwaliteit) zijn grotendeels overgegaan naar de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII). Het restantbudget op het beleidsartikel 7 is overgeheveld naar het beleidsartikel 6 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens).

Als gevolg van het doel om in de periode tot 2021 de vraag naar Groningengas met 3 miljard kubieke meter (bcm) te verminderen ten opzichte van 2017 zijn in het beleidsartikel 4 de ontvangsten vanaf 2021 naar beneden bijgesteld (maatregel nr. L106). De oorspronkelijke reeks in het regeerakkoord is gecorrigeerd van transactie- naar kasbasis.

De stijging van het reeds beschikbare budget op beleidsartikel 4 voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) vanaf 2020 wordt gefinancierd via een verhoging van de opslag op de energierekening, de Opslag Duurzame Energie (ODE; maatregel nr. L106).

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de beleidsartikelen 6 en 8, de niet-beleidsartikelen 42 en 43 en het baten-lastenagentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten uit de ontwerpbegroting 2018 vóór nota van wijziging, de mutaties in het kader van het regeerakkoord en de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen. Voor de verplichtingen geldt dat er geen sprake is van negatieve bijstellingen op reeds aangegane verplichtingen (er worden geen verplichtingen opengebroken).

Meerjarige doorwerking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meerjarige doorwerking verplichtingen

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

         
 

Stand vóór nota van wijziging

660.377

618.515

612.207

612.550

614.659

 

Overheveling naar begrotingsstaat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 660.377

– 618.515

– 612.207

– 612.550

– 614.659

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

862.952

844.874

834.360

822.723

822.656

 

Overheveling naar begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– 857.918

– 839.994

– 829.484

– 817.843

– 817.774

 

Overheveling naar artikel 6 van begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 5.034

– 4.880

– 4.876

– 4.880

– 4.882

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

8

Natuur en biodiversiteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

104.964

104.574

104.758

106.004

106.034

 

Overheveling naar begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 104.964

– 104.574

– 104.758

– 106.004

– 106.034

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

40

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

340.475

325.087

322.895

322.264

331.516

 

Overheveling naar begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– 530

– 530

– 530

– 530

– 530

 

Overheveling naar begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (artikel 42)

– 41.354

– 41.246

– 41.180

– 41.181

– 41.181

 

Stand na nota van wijziging

298.591

283.311

281.185

280.553

289.805

             

Totaal

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

         
 

Stand voor nota van wijziging

21.338.180

4.632.881

4.546.307

4.465.156

4.540.757

 

Overheveling naar begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 811.729

– 769.215

– 763.021

– 764.615

– 766.756

 

Overheveling naar begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– 858.448

– 840.524

– 830.014

– 818.373

– 818.304

 

Stand na nota van wijziging

19.668.003

3.023.142

2.953.272

2.882.168

2.955.697

Meerjarige doorwerking uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

         
 

Stand vóór nota van wijziging

540.378

516.603

508.664

510.300

511.811

 

Overheveling naar begrotingsstaat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 540.378

– 516.603

– 508.664

– 510.300

– 511.811

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

809.377

790.368

779.775

774.752

774.685

 

Overheveling naar begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– 801.267

– 783.343

– 772.833

– 767.806

– 767.737

 

Overheveling naar artikel 6 van begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 8.110

– 7.025

– 6.942

– 6.946

– 6.948

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

8

Natuur en biodiversiteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

105.204

112.309

112.503

113.121

113.749

 

Overheveling naar begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 105.204

– 112.309

– 112.503

– 113.121

– 113.749

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

40

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

340.475

325.087

322.895

322.264

331.516

 

Overheveling naar begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– 530

– 530

– 530

– 530

– 530

 

Overheveling naar begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (artikel 42)

– 41.354

– 41.246

– 41.180

– 41.181

– 41.181

 

Stand na nota van wijziging

298.591

283.311

281.185

280.553

289.805

             

Totaal

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

         
 

Stand voor nota van wijziging

5.254.455

5.754.782

6.391.413

6.294.612

6.409.524

 

Overheveling naar begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 695.046

– 677.183

– 669.289

– 671.548

– 673.689

 

Overheveling naar begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– 801.797

– 783.873

– 773.363

– 768.336

– 768.267

 

Stand na nota van wijziging

3.757.612

4.293.726

4.948.761

4.854.728

4.967.568

Meerjarige doorwerking ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

4

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.221.211

3.782.211

4.355.211

4.249.511

4.371.511

 

Maatregel regeerakkoord nr. L106 Daling aardgasbaten door lagere gaswinning

   

– 50.000

– 175.000

– 175.000

 

Correctie maatregel nr. L106 van transactie- naar kasbasis

   

50.000

75.000

25.000

 

Maatregel regeerakkoord nr. E27 Verhoging ODE

   

103.000

368.000

290.000

 

Stand na nota van wijziging

3.221.211

3.782.211

4.458.211

4.517.511

4.511.511

             

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

         
 

Stand vóór nota van wijziging

40.981

38.805

37.435

37.435

37.435

 

Overheveling naar begrotingsstaat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 40.981

– 38.805

– 37.435

– 37.435

– 37.435

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

75

75

75

75

75

 

Overheveling naar begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– 30

– 30

– 30

– 30

– 30

 

Overheveling naar artikel 6 van begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 45

– 45

– 45

– 45

– 45

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

8

Natuur en biodiversiteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

57.180

39.861

33.503

31.563

25.120

 

Overheveling naar begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 57.180

– 39.861

– 33.503

– 31.563

– 25.120

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

40

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

39.393

39.816

39.426

39.479

39.092

 

Overheveling naar begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (artikel 42)

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

 

Stand na nota van wijziging

37.893

38.316

37.926

37.979

37.592

             

Totaal

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

         
 

Stand voor nota van wijziging

3.540.037

4.083.427

4.651.531

4.555.040

4.658.019

 

Overheveling naar begrotingsstaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– 99.706

– 80.211

– 72.483

– 70.543

– 64.100

 

Overheveling naar begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– 30

– 30

– 30

– 30

– 30

 

Maatregel regeerakkoord nr. L106 Daling aardgasbaten door lagere gaswinning (inclusief correctie transactie naar kasbasis)

   

0

– 100.000

– 150.000

 

Maatregel regeerakkoord nr. E27 Verhoging ODE

   

103.000

368.000

290.000

             
 

Stand na nota van wijziging

3.440.301

4.003.186

4.682.018

4.752.467

4.733.889

Meerjarige doorwerking Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Meerjarige doorwerking verplichtingen

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

660.377

618.515

612.207

612.550

614.659

 

Overheveling van artikel 7 van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

5.034

4.880

4.876

4.880

4.882

 

Stand na nota van wijziging

665.411

623.395

617.083

617.430

619.541

             

8

Natuur en Biodiversiteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

104.964

104.574

104.758

106.004

106.034

 

Stand na nota van wijziging

104.964

104.574

104.758

106.004

106.034

             

42

Apparaat (LNV)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII; artikel 40)

41.354

41.246

41.180

41.181

41.181

 

Stand na nota van wijziging

41.354

41.246

41.180

41.181

41.181

             

43

Nominaal en onvoorzien (LNV)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

         
 

Stand voor nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

811.729

769.215

763.021

764.615

766.756

 

Stand na nota van wijziging

811.729

769.215

763.021

764.615

766.756

Meerjarige doorwerking uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

540.378

516.603

508.664

510.300

511.811

 

Overheveling van artikel 7 van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

8.110

7.025

6.942

6.946

6.948

 

Stand na nota van wijziging

548.488

523.628

515.606

517.246

518.759

             

8

Natuur en Biodiversiteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat

105.204

112.309

112.503

113.121

113.749

 

Stand na nota van wijziging

105.204

112.309

112.503

113.121

113.749

             

42

Apparaat (LNV)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII; artikel 40)

41.354

41.246

41.180

41.181

41.181

 

Stand na nota van wijziging

41.354

41.246

41.180

41.181

41.181

             

43

Nominaal en onvoorzien (LNV)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

           
 

Stand voor nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

695.046

677.183

669.289

671.548

673.689

 

Stand na nota van wijziging

695.046

677.183

669.289

671.548

673.689

Meerjarige doorwerking ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

40.981

38.805

37.435

37.435

37.435

 

Overheveling van artikel 7 van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

45

45

45

45

45

 

Stand na nota van wijziging

41.026

38.850

37.480

37.480

37.480

             

8

Natuur en Biodiversiteit

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

57.180

39.861

33.503

31.563

25.120

 

Stand na nota van wijziging

57.180

39.861

33.503

31.563

25.120

             

42

Apparaat (LNV)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII; artikel 40)

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

 

Stand na nota van wijziging

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

             

43

Nominaal en onvoorzien (LNV)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

           
 

Stand voor nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

99.706

80.211

72.483

70.543

64.100

 

Stand na nota van wijziging

99.706

80.211

72.483

70.543

64.100

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten