Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 91

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2018

In het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) is voor de restauratie, herbestemming en verduurzaming van erfgoed extra geld beschikbaar gesteld. In november heb ik tijdens het Monumentencongres in Leeuwarden een oproep gedaan aan organisaties om mee te denken over Rijksmonumenten die gerestaureerd moeten worden. Er zijn veel projecten aangeleverd en daaruit is een dertigtal projecten geselecteerd.

In mijn brief «Cultuur in een open samenleving»» geef ik aan in 2018 € 30 miljoen in te zetten voor restauraties van monumenten (Kamerstuk 32 820, nr. 221). Hieronder treft u een overzicht aan van de projecten. Het is een mix van grote en kleine, en verschillende soorten monumenten (kloosters, kerken, molens en groen erfgoed) die verspreid is over het land. Het zijn monumenten met allerlei functies en de meeste zijn toegankelijk voor een breed publiek. In mijn antwoord op vragen van de leden Dik en Bergkamp heb ik al vier projecten genoemd die voor subsidie in aanmerking komen.1

Vanwege de overvraag heb ik uit mijn begroting 2018 (Kamerstuk 34 775 VIII) € 4 miljoen, die bestemd was voor grote monumenten, toegevoegd aan het budget zodat in totaal € 34 miljoen beschikbaar is. Desondanks zijn er meer projecten dan middelen. Daarom is er een selectie toegepast. De criteria die zijn gebruikt voor de selectie zijn:

  • –  Startklaar: kan direct gestart worden na toekenning. Is er al een omgevingsvergunning?
  • –  Is de eigen bijdrage geregeld: kan de eigenaar het eigen aandeel opbrengen om de aannemer te betalen?
  • –  Is er een bouwkundige noodzaak om tot restauratie over te gaan.

Op basis van deze criteria is de groslijst verkleind. Daarna is op basis van verdeling over regio’s en soorten monumenten de definitieve lijst gemaakt. De projecten ontvangen 70% subsidie indien ze nog steeds aan de criteria voldoen.

Molens en mobiel erfgoed

Naast de projecten, heb ik ook verzoeken gekregen van koepelorganisaties van molens en mobiel erfgoed. Zij hebben hun eigen inventarisaties gemaakt en vragen om een bijdrage. De Vereniging «De Hollandsche Molen» heeft in 2017 het Molenfonds opgericht waaruit zij geld beschikbaar stelt voor restauratie en groot onderhoud van molens. Het fonds wordt gevuld door private partijen en ik heb besloten ook een bijdrage aan het fonds te leveren van € 3,5 miljoen. Voor de restauratie van mobiele erfgoederen gebruik ik de kennis en kunde van het Mondriaanfonds en stel ik in 2018 € 1 miljoen beschikbaar.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

Noot 1: (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 1487)