Home
Miljoenennota
Bijlagen bij de miljoenennota
2 NOTA OVER DE TOESTAND VAN ' S RIJKS FINANCIËN
Toelichting op de bijlagen
1 Budgettaire kerngegevens
2 De uitgaven en niet-belastingontvangsten 2000-2006
3 De belasting- en premieontvangsten en de ijklatten voor de inkomsten
4 EMU-saldo, EMU-schuld, sociale fondsen, financieringsbehoeften
5 Belastinguitgaven
6 Horizontale toelichting 2002-2006
ACCRES Gemeentefonds/Provinciefonds
Algemeen
AOW-spaarfonds
Arbeidsvoorwaarden
Budgettair Kader Zorg
Consolidatie
Fonds Economische Structuurversterking
Gemeentefonds
Homogene Groep Internationale Samenwerking
I Huis der Koningin
II Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin
III Algemene Zaken
Infrastructuurfonds
IV Koninkrijksrelaties
IXA Nationale schuld (Transactiebasis)
IXB Financiën
Koppeling uitkeringen/Nominale bijstelling AKW
Prijsbijstelling/Indexering WSF
Provinciefonds
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt
V Buitenlandse Zaken
VI Justitie
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
X Defensie
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
XII Verkeer en Waterstaat
XIII Economische Zaken
XIV Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport
7 Verticale toelichting 2001-2006
8 Interdepartementale beleidsonderzoeken
9 Staatsbalans
Trefwoordenregister
Lijst van gebruikte afkortingen
Begrotingen
Hoofdpunten
Extra informatie
<   >

AOW-SPAARFONDS

    2002  2003  2004  2005  2006   
Totaal niet-belastingontvangsten  2 943  3 204  3 478  3 765  4 067   
Totaal (NLG)  6 486  7 060  7 664  8 297  8 962   

Ten behoeve van de toekomstige financiering van de AOW-lasten worden vanaf de begroting van SZW bijdragen geleverd in de vorm van jaarlijkse stortingen in het fonds. In het Wetsvoorstel premiemaximering AOW en introductie spaarfonds AOW is opgenomen dat de jaarlijkse storting in het AOW-spaarfonds vanaf 1999 jaarlijks met 113,5 miljoen euro wordt verhoogd. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is vastgelegd dat het structurele deel van belastingmeevallers wordt aangewend voor een duurzame verhoging van de voeding van het AOW-spaarfonds. Het fonds ontvangt ten slotte rentelasten over het totaal opgebouwde vermogen. Deze rentelasten worden aan het fondsvermogen toegevoegd.


<   >