Home
Miljoenennota
Bijlagen bij de miljoenennota
Begrotingen
Hoofdpunten
Extra informatie
Voorwoord

De economische verwachtingen waarvan in de Miljoenennota 2002 wordt uitgegaan, zijn minder gunstig dan in voorgaande jaren. De economische groei vlakt dit en volgend jaar af tot 2 procent. Daarmee komt deze onder het behoedzame scenario, waarvan in het Regeerakkoord van 1998 is uitgegaan.

Dankzij het huidige begrotingsbeleid is de doorwerking van de grillige economische conjunctuur op de begroting beperkt. Door handhaving van de scheiding van inkomsten en uitgaven is het opnieuw mogelijk zowel een substantiële intensivering van de beleidsuitgaven als een omvangrijke verlichting van de lasten te realiseren en tevens de EMU-schuld verder te verlagen. In 2002 is, in vergelijking met wat een jaar geleden nog gedacht werd, 3,8 miljard euro (circa 8 miljard gulden) meer beschikbaar gesteld. In het bijzonder voor de door het kabinet gestelde prioriteiten zorg, onderwijs, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving.

De lastenverlichting heeft een omvang van 1,3 miljard euro (2,9 miljard gulden). Deze wordt zodanig ingezet dat het arbeidsaanbod wordt gestimuleerd. De begroting voor 2001 kent een overschot van 1 procent BBP. Voor het eerst sinds 1980 komt de EMU-schuld onder de 50 procent (47,7 procent). Daarmee wordt een ontwikkeling voortgezet, die gezien de huidige omvang van de EMU-schuld (217 miljard euro) een tijd moet worden volgehouden om de aanpak van de vraagstukken van de toekomst te vergemakkelijken.

De presentatie van de Miljoenennota is in tweeërlei opzicht vernieuwd. De relatie tussen doelstellingen, presentaties en middelen komt duidelijker tot uitdrukking. Daarin wordt de voortgang zichtbaar van het proces “Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording”. Vanwege het afscheid van de gulden en de komst van de euro met ingang van 1 januari 2002 zijn alle begrotingsbedragen in euro aangegeven. Om de gewenning te vergemakkelijken zijn de belangrijkste totalen ook nog in gulden vermeld.

Gerrit Zalm

Den Haag,

18 september 2001