Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Status beleidsdoorlichtingen 2016

  Onderwerp Artikel Status  Opzet en vraagstelling Eind-
rapport
Aanbie-
dingsbrief
 Bijlagen  Open
data 
IV Koninkrijksrelaties en BES-fonds            
  Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners 2 Afgerond    
V Buitenlandse Zaken            
  Ontwapening, wapenbeheersing en wapenexportbeleid 2.3 en 2.5 Afgerond    
  Nederland en het Europees Nabuurschapsbeleid 3.2 Uitgesteld        
  Het vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland 4.5 Afgerond    
VI Veiligheid en Justitie            
  Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring 34.3 Afgerond    
  Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding 36.2 Afgerond    
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap            
IX Financiën en Nationale Schuld            
  Belastingen – toeslagen 1 Afgerond    
  Financieringsactiviteiten publieke-private sector: publiek private investeringen 3 Afgerond    
  Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen 5 Afgerond    
  Btw-compensatiefonds 6 Afgerond    
  Begrotingsbeleid Overig Afgerond  
X Defensie            
  Inzet: Budget Internationale Veiligheid 1 Afgerond  
XII Infrastructuur en Milieu            
  Scheepvaart en havens 18 Afgerond    
XIII Economische Zaken            
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid            
  Werkloosheid 5 Afgerond ,    
  Integratie en maatschappelijke samenhang 13 Afgerond    
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport            
  Curatieve zorg: kwaliteit en veiligheid 2 Afgerond    
  Zorgbreed beleid: Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 4 Afgerond    
  Zorgbreed beleid: Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland 4 Afgerond    
XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking            
           
  Voedselzekerheid 2.1 Afgerond  
  Maatschappelijk middenveld 3.3 Afgerond    
  Goed bestuur: Democratisering, bevordering van de rechtsstaat en bestrijding van corruptie 4.3 Geannuleerd        
  VN-organisaties 5.1 Afgerond  
XVIII Wonen en Rijksdienst            
           
  Woningbouwproductie 2.2 Afgerond